321
صفحه اصلي > واحد دانش پژوهي آموزشي > آئين نامه و دستورالعمل  > دستورالعمل معادل سازي و محاسبه امتياز 
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
دستورالعمل معادل سازي و محاسبه امتياز
 

دستورالعمل معادل سازي و محاسبه امتيازات دانش پژوهي آموزشي

 

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences