سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > معرفی مرکز 
 

 

مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم بهريستي و توانبخشي

مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم بهريستي و توانبخشي در سال1384 به عنوان مغز متفكر دانشگاه در راستاي ارتقاي كيفي آموزش در حوزه علوم توانبخشي، سلامت روانی و اجتماعی و رفاه اجتماعي و ارتقاي استانداردها و كيفيت آموزش در جهت برنامه­ هاي استراتژيك دانشگاه، همچنين به منظور بالا بردن سطح دانش و كارايي فارغ التحصيلان بر اساس نيازهاي جامعه، به عنوان يكي از مديريت هاي وابسته به معاونت آموزشي شروع به كار كرد. ارتقا ظرفيتهاي آموزشي، تدريس و پژوهش در آموزش در آعضاي هيات علمي مطمع نظر اين مركز است كه محصول آن از طرق زير قابل پيگيري است:

  1-    ارتقاي استانداردهاي آموزشي

  2-    ارتقاي پژوهش در آموزش

  3-    ارزشيابي ميزان اثر بخشي ياددهي- يادگيري با روش­هاي متفاوت

  4-    ارتقاي پتانسيل يادگيري در دانشجويان

  5-    ارتقاي پژوهش­هاي علمي

  6-    ارتقاي آگاهي دانشجويان از طريق دستيابي به دانش روز

  7-    حفاظت و نگهداري منابع و تجهيزات ضروري

  8-    ارتقاء دانش و نگرش و توان­مندي مشمولين گروه پزشكي آموزش مداوم 

  9-    توسعه آموزش الکترونیکی و از راه دور 

 

مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه  علوم بهزيستي و توانبخشي هم راستا با سياستهاي وزارت بهداشت وظايف زير را به عهده دارد:

1.       هدايت ، هماهنگی ، اجراء و نظارت بر تدوين و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکيد بر پاسخگو بودن آنها به نيازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختيارات دانشگاه، مطابق با ظوابط شورايعالی برنامه ريزی

2.       سازماندهی ، برنامه ريزی ، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هيات علمی در زمينه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3.       هدايت و نظارت بر اجرای روش های نوين آموزشی و ارزشيابی برای توسعه و ارتقای کيفيت آموزش دانشگاه

4.       هدايت و نظارت بر فرايندهای ارزشيابی فراگيران و تحليل نتايج آزمون ها با هدف ارتقای کيفی آزمونها

5.       سازماندهی،اجراء ونظارت بر ارزشيابی اعضای هيات علمی و فرايندهای ياددهی- يادگيری 

6.       هدايت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالينی دانشگاه

7.       سازماندهی و نظارت بر فرايند های شناسايی ، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان

8.       هدايت ، تصويب ، تامين بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش

9.       هدايت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونيکی دانشگاه

10.   هدايت، هماهنگی،تسهيل، نظارت و ارزيابی فعاليت های دانش پژوهی بر اساس آئين نامه مربوطه

11.   نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعاليت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

12.   ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذيربط

13.   ارائه مشاوره در طراحی و ارزشيابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

14.   شرکت درجلسات ، شوراها و کميته ها بر اساس ضوابط و مقررات

 

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences