سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > تماس با ما 
 

آدرس: تهران اوين ـ بلوار دانشجو ـ بن بست كودكيار

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ـ مركز مطالعات و توسعه آموزش

تلفن: 91-22180083 داخلي 2460

تلفن مستقيم مرکز: 22180158

نمابر: 22180158

Email:EDC@uswr.ac.ir

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences