321
پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
آمار بازدید
 کل بازدید : 226331
 بازدیدکنندگان آنلاین : 1
معرفی واحد
 

معرفی واحد:

کارشناس :  پوریا رضاسلطانی

دکتری سنجش و اندازه گیری

آدرس پست الکترونیکی: p_rsoltani@yahoo.com

تلفن تماس: مستقیم  71732444و داخلی  2444

 

 

 برنامه ریزی درسی:

 برنامه ریزی فرآیندی است مداوم، حساب شده، منطقی، جهت دار و دورنگر به منظور ارشاد و هدایت فعالیت های جمعی برای رسیدن به هدف های مطلوب که جزء جدایی ناپذیر هر سازمان است و موجب سرعت بخشیدن به تحقق اهداف می شود. برنامه ریزی درسی “Curriculum Planning” عبارت است از سازمان دهی یک سلسه فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات. واحد برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه با توجه به نقش نظارتي و مشاوره اي آن، در خصوص نظارت بر روند راه اندازي رشته های جدید، بازنگری برنامه های درسی و طراحي برنامه هاي درسي رشته هاي جديد در دانشگاه، فعال بوده و اين مهم را با توجه به شيوه نامه مصوب مرتبط و از طريق بررسي كارشناسي برنامه هاي درسي و مستندات ارائه شده، ارائه بازخورد، مشاوره و پايش فرايند مـذكـور، جـامـه عمـل مـي پوشاند

 

اهم اهداف و وظایف SHAPE  \* MERGEFORMAT  برنامه ريزي درسي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 

·   مرور نظام مند بر برنامه هاي درسي موفق و مطرح در دنيا

·   بهبود و بازنگري برنامه هاي آموزشي

·   انطباق برنامه هاي درسي با نياز جامعه

·   تعيين core curriculum در برنامه درسي دانشگاه

·   تعيين core competency در برنامه ريزي درسي دانشگاه

·   هدفمند شدن برنامه هاي آموزشي مدرسين

·   استفاده بهينه از زمان و امكانات جهت آموزش كيفي

·   نظارت و پيگيري اجرايي برنامه هاي آموزشي مدرسين

·   تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف (طرح دوره " "course planو طرح درس"Lesson Planاساتيد دركليه دروس عملي، نظري و باليني و در تمام گروه هاي آموزشي)

 

ارائه خدمات مشاوره ای  به گروههای آموزشی در راستای :

1. تدوین برنامه های جدید درسی

2. تهیه core curriculum دوره های آموزشی

 

 

برنامه های درسی بازنگری شده:

1. دكتراي (PhD) سلامت و رفاه اجتماعي براي ايجاد دو گرايش جديد

2. كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي

 

سايت دانشگاهمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فن آوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگي و دانشجوييكتابخانه مركزي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences